רחובות, שכונות ואתרים

התאנים

משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. "נוצר תאנה יאכל פריה" (משלי - כ"ז 18

התאנה, עץ הידוע בפריו העסיסי ממשפחת התותיים מסוג הפיקוס שמוצאו מקידמת אסיה.
"וישב איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד" (מיכה ד' 4).