רחובות, שכונות ואתרים

עבודה

עמל "ושמרתם את העבודה הזאת" (שמות כ"ב 25)

"מי יאכילנו לחם רב, מי ישקנו כוס חלב, למי תודה ולמי ברכה , לעבודה ולמלאכה". ח. נ. ביאליק מלאכה היא פעולה הרכוה במאמץ גופני או רוחני. זהו אחד מערכיה החשובים של התנועה הציונית.
מלון חדש, אברהם אבבן שושן