רחובות, שכונות ואתרים

זכריה

מנביאי ישראל בתקופת שיבת ציון.

הנביא זכריה בן - ברכיה חי בימי שיבת ציון. לפי המשוער היה מגולי בבל שחזרו ארצה בימי זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק. הלהיב את שבי ציון לבנין המקדש השני ועורר בעם תקוה לעתיד חדש וטוב. ספר זכריה הינו הספר האחד - עשר בספר "תרי - עשר".
יודאיקה, לכסיקון עמ' 130.