רחובות, שכונות ואתרים

הביכורים

ראשית פרי העץ והאדמה. "ראשית ביכורי אדמתך" (שמות כ"ג 19)

ראשית פרי העץ והאדמה: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלוהיך" "(שמות כ"ג 19). "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם" (במדבר כ"ח 26.)
מילון חדש, אברהם אבן שושן.