רחובות, שכונות ואתרים

הגבורה

כח, עוז ואמץ לב. "מי ימלל גבורות ה' (תהילים ק"ו 2).

כח, עוז ואומץ -לב "אל יתהלל הגבור בגבורתו" (ירמיהו ט' 22). הגבורה - תואר כבוד לאלוהים: "כל דיבור ודיבור שיצא (בהר סיני) מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות" (שבת פ"ח).
מילון חדש, אברהם אבן שושן.