רחובות, שכונות ואתרים

הלל

הלל הזקן, מגדולי חכמי ישראל בימי בית שני.

הלל הזקן מגדולי התנאים בימי בית שני, חי כמאה שנה לפני החורבן. עלה מבבל.היה אומר: "הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". בר פלוגתא של שמאי, שניהם אבות של שתי אסכולות. אסכולת בית הלל ידועה כמקלה בדין, ובית שמאי כמחמירה.
יודאיקה, לכסיקון עמ' 108.